Testamente: wat die publiek moet weet

‘n Testament is uiters belangrik, want al jou bates – dit waarvoor jy lewenslank voor gewerk het, jou gade, jou kinders en ander erfgename, jou eksekuteur of trustee of voog, is almal by hierdie een dokument betrokke.
Berrie Botha, uitvoerende hoor van Sanlam Trust, beantwoord ‘n paar vrae oor die basiese beginsels van testamente wat gereeld opduik.

Wie mag ‘n testament opstel?
Elke persoon wat 16 jaar en ouer is, mag ‘n testament opstel mits die persoon verstandelik bevoeg is om die uitwerking van sy of haar handeling te verstaan.

Wat gebeur as jy nie ‘n testament het nie?
Jou bates sal by jou dood volgens voorskrifte van die reg (die Wet op Intestate Erfopvolging) verdeel word. Ingevolge hierdie wet kan persone wat jy glad nie wou laat erf nie, nou jou bates erf.

Kan ek nie maar self my testament opstel nie?
Dis nie aan te beveel nie. Dis ‘n gespesialiseerde veld wat kennis en ervaring vereis. ‘n Testament moet aan verskeie wetsvereistes voldoen en die gebrek aan enigeen van die vereistes kan tot die ongeldigheid van ‘n testament lei.
So, byvoorbeeld, moet die erflaters en twee bevoegde getuies almal saam in mekaar se teenwoordigheid die testament teken. Sou slegs een getuie by die ondertekening teenwoordig wees en jy laat later die tweede getuie teken, is die testament ongeldig.
Sou een erflater en twee getuies teken en die ander erflater teken later, is die testament ongeldig.

Wie mag getuies wees?
Enige persoon wat 14 jaar en ouer is en bevoeg is om in ‘n hof te getuig. Die persoon moet ook ‘n eie handtekening kan maak.

Wie mag nie teken nie?
Erfgename of ander bevoordeeldes in die testament asook hulle gades, en die eksekuteur, trustees of voogde, asook hulle gades mag nie as getuies teken nie.
In die volgende artikel, die derde in die Sanlam Trust-artikelreeks, bespreek Berrie nuttige wenke met die opstel van ‘n testament.

Nuusbron: Mooivaal Media – Ster